ZPOMALENÍ PROCESU STÁRNUTÍ

Do procesu stárnutí jsou zapojeny 2 systémy: genetický kód ve Vaší DNA a imunitní systém. Když pracují oba správně, stárnutí probíhá pomaleji.

Stres, špatná životospráva, vliv toxických látek a životního prostředí významně negativně zasahují do jejich složité činnosti. Stav těla se pak začíná zhoršovat. Redukovat další poškozování a tím zpomalit proces stárnutí můžeme způsobem stravování a léčby.

S c h o p n o s t    k l í č k ů    z p o m a l o v a t   p r o  c e s   s t á r n u t í   j e   d á n  
m n o h a   f a k t o r y .
Pokud se blíže seznámíte s jejich funkcemi (k tomu slouží jednotlivé sekce), pochopíte logické souvislosti.

OMLAZUJÍCÍ FAKTORY

ANTIOXIDANTY

Mezi antioxidanty patří vitaminy A, C, E, některé vitaminy sk. B, stopový prvek selen, aminokyseliny obsahující síru

  • pomáhají zabránit destrukčním oxidačním procesům, které vedou ke stárnutí 
    na buněčné úrovni

ENZYMY

  • chrání buněčnou DNA a imunitní systém
  • enzymatická nedostatečnost zapříčiňuje propuknutí chorob, urychluje rozvoj takových nemocí jako je rakovina, artritida, předčasné stárnutí apod.
  • enzymy vytvořené tělem se postupně spotřebovávají, proto je víc než rozumné je doplňovat potravou

VLÁKNINA 

  • podporuje sebeočistu těla a zabraňuje nadměrné spotřebě kalorií 
    (= přetěžování organismu)

ROSTLINNÉ PROTEINY 

  • šetří organismus a zabraňují narůstání toxického odpadu v pojivové tkáni

Omezení přísunu kalorií a  z v ý š e n í   p ř í j m u   e x o g e n n í c h   e n z y m ů    
z a p ř í č i ň u j e   f y z i o l  o g i c k é   m l á d í.
Enzymy obsahuje pouze syrová strava, ostatní prvky jsou zastoupeny ve více typech potravin. Vařením se jejich množství významně snižuje, téměř všechny se při teplotách nad 40C ničí.