WELLNESS A ZDRAVÁ VÝŽIVA 

Nová vlna péče o zdraví - W E L L N E S S - představuje celý životní styl. Mít vysokou úroveň wellness znamená vytvářet rovnováhu mezi:

  • fyzickou,  emocionální,  sociální,  intelektuální  a  spirituální dimenzí života.

WELLNESS není náhoda nebo osud. Je to soustavné úsilí o optimální fungování a klade důraz na naši osobní zodpovědnost. Nemusí, ani nemůže být 100%. 


C í l e m   j e ,   a b y s t e   s e   c í t i l i   d o b ř e   -   t e ď ,   z í t r a  
i   v   b u d o u c n u ,   m ě l i   p ř í j e m n ý   a   s p o k o j e n ý   ž i v o t .


VÝŽIVA A KONTROLA HMOTNOSTI

Sledování hmotnosti a výživy patří k základním prostředkům ochrany před předčasným vznikem onemocnění a přispívá ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu. Různé typy potravin dodávají tělu různé typy živin, které hrají v lidském těle různou roli. Živiny jsou metabolicky přeměňovány na energii a stavební materiál. Optimální výkonnost tělesných funkcí zajišťuje všech 
6 složek, proto musejí být v rovnováze.


TIP

Vaše aktivity v prevenci zdraví by měly být komplexní, 
ale dodržováním alespoň základních principů zdravé výživy přispějete ke zlepšení svého zdravotního stavu a ochraně před předčasným vznikem nemocí. 

K v a l i t a   V a š e h o ¨ ž i v o t a  s e  z l e p š í   v  m n o h a  o h l e d e c h