ENZYMY

ENZYMY jsou základní spouštěče metabolismu všeho živého. V lidském těle působí desítky tisíc enzymů; jen v játrech jich je na 50 000. Rozkládají a vstřebávají potravu, vytvářejí a opravují tkáň a také produkují nové enzymy, aby mohly tyto důležité procesy pokračovat. Při jakékoliv činnosti více či méně spotřebováváte enzymy.

Podle vědecké teorie Dr. Howella mohou být enzymy řešením současné krize zdravotního stavu lidské populace. Význam enzymů se stále zkoumá.

ENZYMY LIKVIDUJÍ VOLNÉ RADIKÁLY

ZOXIDOVANÉ POTRAVINY ZAPŘÍČIŇUJÍ ZOXIDOVANÉ TĚLO. Potraviny oxidují ze vzduchu, z tuku na smažení aj. Dalším původcem volných radikálů jsou alkohol, tabák, znečištěné prostředí a další látky. V nemoci, stresu a stáří jejich tvorba stoupá.

Volné radikály mají důležitou funkci:

  • zabíjejí viry, bakterie, plísně 

  • a potlačují infekce

Když množství volných radikálů vzroste nad určitou hranici,  n i č í   b u n ě č n é  
m e m b r á n y   a   D N A   n o r m á l n í c h   b u n ě k
.
Dochází:

  • ke změně vazivové tkáně, k poruše pružnosti vaziva a  v z n i k u   v r á s e k
  • přispívají k  u c p á v á n í   t e p e n
  • zvyšují riziko  v z n i k u   r a k o v i n n ý c h   b u n ě k způsobují  š p a t n o u  
    f u n k c i   n e r v o v é h o   s y s t é m u
  • napomáhají  v z n i k u   n  e m o c í   a   r y c h l e j š í m u   s t á r n u t í

Jakmile se množství volných radikálů zvýší, využije tělo  a n t i o x i d a č n í   E N Z Y M Y   n a   j e j i c h   n e u t r a l i z a c i. Tělo je umí vytvářet samo. Schopnost Vašeho organismu produkovat enzymy během let slábne a začíná strádat nedostatkem.

ENZYMY NAPOMÁHAJÍ UDRŽENÍ ZDRAVÉHO ORGANISMU A MLÁDÍ

ČÍM DŘÍVE ODČERPÁTE ZÁSOBU ENZYMŮ,
TÍM RYCHLEJI ZESTÁRNE VÁŠ ORGANISMU

Pr o t o   j e   p r o   V á s   p r o s p ě š n é   s y s t e m a t i c k y   d o p l ň o v a t  
e x o g e n n í   (zevní)   e n z y m y   p o t r a v o u
. Enzymy obsažené v syrových potravinách se uvolňují v ústech při žvýkání působením slin. 60 - 80% enzymů
se trávicím ústrojím dostane do trakčníku, kde pomáhají vytvářet podmínky pro růst prospěšných bakterií tím, že na sebe vážou přítomný kyslík. Odstraňují kvašení, hnilobu a střevní toxémii.
Enzymy snižují množství volných radikálů  a   t o   v e d e  k  n á r ů s t u   o b r a n y s c h o p n o s t i   o r g a n i s m u  a  ž i v o t n í  e n e r g i e

ENZYMY jsou pouze v čerstvé potravě. Teplotami nad 40C se zcela ničí!


TIP

Zastánci živé stravy dokazují, že zajištěním přísunu enzymů z vnějšku se Váš život prodlouží, získáte mladistvější vzhled a budete celkově zdravější.